You are viewing a single comment's thread from:

RE: Mutluluğun Formülünü Kodlamak #1

in #tr3 years ago

@destektr Yeni Türk Steemit Topluluğununa Destek Olmak Adına Hayata Geçirilen Bir Projedir.
Herhangi Bir Karşılık Ve Ödeme Talep Etmeden, Sadece 'destektr' Tag'ını Kullanan Ve @destektr'yi Takip Eden Herkesi Upvote Ve Resteem Yapar.

PhotoText-1521414670653.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 27359.55
ETH 1740.53
USDT 1.00
SBD 2.84