You are viewing a single comment's thread from:

RE: Mutluluğun Formülünü Kodlamak #1

in #tr4 years ago

@destektr Yeni Türk Steemit Topluluğununa Destek Olmak Adına Hayata Geçirilen Bir Projedir.
Herhangi Bir Karşılık Ve Ödeme Talep Etmeden, Sadece 'destektr' Tag'ını Kullanan Ve @destektr'yi Takip Eden Herkesi Upvote Ve Resteem Yapar.

PhotoText-1521414670653.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 64927.71
ETH 3517.54
USDT 1.00
SBD 2.36