Sort:  

Tabi ki analizler devam edecek hocam. Ama ayağım pek uğurlu gelmiyor, geçen sene iyi zarar ettik😁

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 63778.38
ETH 3065.68
USDT 1.00
SBD 3.96