Sleekplay - İçerik Sağlayıcıların Birleştiği Platform -

in #tr6 years ago (edited)

1.png

Teknolojinin son yıllarda ki büyük gelişimi sayesinde bu gün insanlar aradıklarını çok hızlı bir şekilde bulabiliyorlar. Gerek içerik platformları, gerek oyun platformlarının bu konuda büyük çalışmaları mevcut. Akıllı cihazların gelişimi ile taleplerin aşırı artması sonucu hali hazırda piyasada bulunan Spotify, Netflix, Gameloft, EAGames gibi sağlayıcıların popülaritesini daha da fazla arttırmıştır.

Bu platformlar geleneksel parasallaştırma modellerini kullanarak kullanıcılarına zengin içerik sunmaktadırlar. Lakin bu model her ne kadar geçmişte başarılı olsa da artık gerek kullanıcı deneyimlerini gerek elde edilen kar oranını düşürmüştür. Yapılan araştırmalara göre yayıncılık sektörünün gelirleri azalmış ortalama her yıl 1.5 milyar dolar zarar etmektedirler. Ek olarak bu sektördeki sağlayıcılar gelir gider oranlarını makul seviyelerde tutamadıklarını beyan etmektedirler.

Sleekpay, dijital içerik sağlayan uygulamaların kullanımı, dağıtımı ve parasallaştırma metotlarını yeniden inşa eden bir platformdur. Sleekpay, uzun vadeli uygulamalar için kendi cihazlarının hesaplama gücü ile sisteme katkı sağlayan kullanıcıları teşvik eden yeni bir kripto para ve blockchain teknolojisini kullanan yeni bir platformdur. Ayrıca uygulama tasarlayan kişiler için de yeni bir gelir kapısı oluşturmuştur. Kullanıcıları saatlerce pc başında etkileşim halinde tutan yayın, oyun gibi uygulamalar, Sleekpay blockchain platformunun temel kaynağını oluşturmaktadır. , Sleekpay cihazların ölçücülük gücünü kullanarak kullanıcılarını teşvik ederek ödüllendiren ve geliştiricilere para kazandıran ayrıca blockchain teknolojisini kullanan parasallaştırma platformudur.

Sektördeki Sorunlar

Geleneksel Parasallaştırma Modelleri

Reklam Modeli: Bildiğiniz üzere mobil uygulamalarda herhangi bir içerik sağlayıcısının uygulumasını indirdiğimizde karşımıza istemediğimiz bir çok oyun indirme sayfaları çıkıyor. Ayrıca kullanıcılar reklamları görüntüleme karşılığında içeriği görüntüleyebiliyorlar. Hepimizin başına gelen bu durum çok rahatsız edici ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen bir faktördür.
Abonelik Modeli: Bu modelde kullanıma bağlı olarak yada aylık belirli bir ücret karşılığında kullanıcılar ücret ödemek zorunda. Ancak bu sistem geçmişte başarılı olmuş olsa da günümüzde pek bir işe yaradığı söylenemez. Günümüz insanlarının beklentileri değiştiğinden dolayı artık kullanıcılar ücretsiz içerik istemektedirler. Abonelik modeli, servis sağlayıcıların istediği gelirleri getirememektedir.

2.png

Peki çözüm nedir ?

Sleekplay, bu sorunları çözmek için farklı bir model arayışına girmiş yapılan çalışmalar sonucunda ortaya farklı bir model koymuştur.

Benzersiz Hedef Belirleme Odaklı Parasallaştırma Modeli

Sleekpay platformu, uygulama geliştiricilerine yapmış oldukları içerik için yeni bir parasallaştırma modeli ve cihazlarının ölçüsel gücü ile katkı yapma konusunda yeni bir yol sunmaktadır. Bu yeni modelde kullanıcılar hiç bir ücret ödemeden en yüksek erişim ve sınırsız içeriğe erişim sağlarken diğer yandan uygulamayı geliştiren kişilerde kullanıcıların katkıları sayesinde gelirlerini elde etmektedirler. İçerik sağlayıcıları, geleneksel sistemde kullanıcılar belirli bir ücret karşılığında yada reklam izleme gibi sistemler ile bu içeriklere erişim sağlarken diğer yandan gerek reklam içerik kalitesi ve marka değerinin düştüğünün farkında değiller. Bu nedenle Sleekpay bir hedef belirleme stratejisine üzerine kurulmuştur.
Bu hedef belirleme stratejisi Sleekpay'in temel yapı taşını oluşturmaktadır. Uzun dönem bazlı uygulamalar ile kullanıcıların etkileşim oranı anlayışına göre oluşan Sleekpay platformu, kullanıcılara belirli bir süre en yüksek kalitede etkileşim halinde olma fırsatını verir. Yani kısaca anlatmak gerekirse Sleekpay bazlı uygulamalarda geçirdiğiniz süre karşılığında diğer uygulamalardan ücretsiz olarak faydalanabileceksiniz. Tabi bu süreyi belirleyen Sleekpay'dir. Bu platformun SKP belirteçleri ile çalışmaktadır.

Token Bilgileri

Token Sembol: SKP
Platform: Ethereum
Token Tipi: ERC20
Fiyat: 1 SKP = 0.006 USD
Soft Cap: 700 ETH
Hard Cap: 1500 ETH
Total Supply: 6,440,000,000

2.png

Yol Haritası

3.png

Takım ve Danışmanlar

Emmanuel Obare
Isaac Ikoro
Becky George-David
Shannon Marie Harkin
Martin D Adams
Paul McClements

3.png
2.png
1.png

İletişim Bilgileri

Web Sitesi
White Paper
Facebook
Twitter
Telegram
Ödül Kampanyası

Yazar: https://bountyhive.io/r/Vucuhenza

Sort:  

Your Post Has Been Featured on @Resteemable!
Feature any Steemit post using resteemit.com!
How It Works:
1. Take Any Steemit URL
2. Erase https://
3. Type re
Get Featured Instantly & Featured Posts are voted every 2.4hrs
Join the Curation Team Here | Vote Resteemable for Witness

Congratulations @chn2z! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Chn2z from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.14
JST 0.037
BTC 62201.10
ETH 3428.64
USDT 1.00
SBD 4.79