Sort:  

o halde @mozer arkadaşımızın yazdığı tavuk kavurmayı yapıyoruz :)

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 65809.08
ETH 3604.05
USDT 1.00
SBD 2.54