Sort:  

Teşekkür ederim. Ancak şair olduğumu iddia etmiyorum. Böyle bir şey söylersem ukalalık etmiş olurum düşüncesindeyim. Benimki sadece bir deneme :))

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57076.76
ETH 4733.10
BNB 631.61
SBD 7.25