You are viewing a single comment's thread from:

RE: TEK KELİME

in #tr3 years ago

Şiir yazmak gerçekten yetenek işi, duygu ve düşüncelerini yazabilmek kolay değildir. Tebrikler :)

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.03
JST 0.027
BTC 19101.29
ETH 592.88
SBD 3.31