You are viewing a single comment's thread from:

RE: TEK KELİME

in #tr4 years ago

Şiir yazmak gerçekten yetenek işi, duygu ve düşüncelerini yazabilmek kolay değildir. Tebrikler :)

Coin Marketplace

STEEM 0.77
TRX 0.09
JST 0.074
BTC 56320.29
ETH 4254.19
BNB 607.90
SBD 7.06