DOĞAL AYIKLANMA (Doğal Seçilim)

in tr •  5 months ago

DOĞAL AYIKLANMA (Doğal Seçilim), Charles Darwin'in 1830'ların sonlarında keşfettiği, ancak 1858'e kadar pek az kimse tarafından bilinen. Evrim olayının temelini meydana getiren tercih.


Darwin'e göre evrim
, bir organizma değişen çevre koşullarıyla karşı karşıya kaldığı zaman meydana gelmektedir. Bir canlı toplumunda bir ölçüde çeşitlilik, hemen her zaman vardır. Normal olarak herhangi bir üstünlük sağlamaz ve toplum içinde bu çeşit bireylerin sayısı değişmez. Ancak bir değişik karakter çevre koşullarının değişmesinden sonra ortaya çıkarak o bireyin yaşama şansını fazlalaştırırsa, bu birey ötekilerine oranla daha çok yaşar ve çoğalır. Böylece gelecekte bu değişik karakter taşıyan birey sayısı, o toplum içerisinde artar. Uzun, çok uzun zaman sonra bu değişiklik, artık o toplum için "normal" kabul edilecek kimliğe bürünür.

Doğal ayıklanma deyimi Darwin'in, hayvancıların uyguladıkları "yapay ayıklama" ile doğanın yaptığı arasında bir benzerlik bulması, hatta her ikisini özdeş olarak görmesi nedeniyle yine kendisi tarafından ortaya konmuştur.
Görsel Kaynak


Posted from my blog with SteemPress : http://eskibilgi.tk/2018/07/dogal-ayiklanma-dogal-secilim

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by bym from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Postunuz @bot-az ve ona katılan curation traili tarafından oylanmıştır. Teşekkürler.

·

Destek için teşekkür ederim...