Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Buralarda biraz duraksaya bilir bence

bitcoin değil ama steem de olabilir.. Şubat ayı sonun da 10 dolları zorlar ama yine düşürecekler.