You are viewing a single comment's thread from:

RE: Biraz kazanç elde etmek için küçük öneriler.

in #tr6 years ago

Çok faydalı bilgiler gercekten , emek verilip hazirlanmis, elinize saglik :) yazdiklarinizi degerlendirecegim.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 61841.74
ETH 3420.69
USDT 1.00
SBD 2.47