You are viewing a single comment's thread from:

RE: Duygularımızı Yöneten Ay Hakkında Bilmemiz Gerekenler...

in #tr6 years ago

Ay aynı zamanda dişidir. Astrolojide annenizi ve hayatınızdaki yerini anlatır.

bunu bilmiyordum :)

Sort:  

Güneş te eril.ay tutulmalari daha çok kadınları etkiliyor güneş tutulmaları erkekleri böyle biliyorum bende:)

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66697.56
ETH 3490.05
USDT 1.00
SBD 3.17