You are viewing a single comment's thread from:

RE: Her kes bi başka bakar bu dünyaya .

in #tr4 years ago

Gerçekten müthiş güzellikte resimler emeğinize sağlık hocam. Harika bir doğa...

Sort:  

Evet doğa bir harika . Doğa her haliyle bize harikalar sunar )

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 18963.26
ETH 1320.34
USDT 1.00
SBD 2.54