You are viewing a single comment's thread from:

RE: Bilim nedir? Nasıl Yapılır? Nasıl Olmalıdır? #turkcebilim

in #tr6 years ago (edited)

Süper yazmışsınız çok güzel bir paylaşım olmuş emeğinize sağlık ☺️
Bilim yazılarına katkınızdan dolayı teşekkür ederim ☺️

Sort:  

rica ederim @baycan hanim, okuyup begenmenize gercekten sevindim. :)

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 65306.74
ETH 3488.89
USDT 1.00
SBD 2.51