Sort:  

İyi eğlenceler, fazla yeme spor yap dağlarda hocam :))

Abi internetin olmaması steemitle bağlantımı kopardı. İddiamızı büyük ihtimalle ben kaybettim tartı bulunca fotoğrafı çekeceğim. 😐 Eylüle kadar telefon dışında internetim yok malesef.

A very curious bunny. He does not seem afraid.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 66618.20
ETH 3498.13
USDT 1.00
SBD 2.63