SERZENİŞ...

in #tr6 years ago (edited)

sigara.jpg
Kaynak

Saat karanlık zamanların dördü,
Ne gecenin başı, ne sabahın körü,
Sigaramın dumanına efkar sarıyorum,

Muhacir düşünceler içindeyim,
Huzura hicret etmek arzusunda,
Gecenin dördünde çıkış noktası arıyorum,

Kabuslar ziyarette uykularımı,
Baş ucuma bırakır korkularımı,
Yabancı değil, bu ızdırabı bir yerlerden tanıyorum,

Uyuyunca sarıyor bedenimi,
Uyumazsam çıldırtacak beni,
Keşmekeşliğin ortasında savunmasız kalıyorum,

Yine de boş ver diyorum,
Geldiği gibi gider elbet,
Bir avuntu işte, yaralarımı dağlıyorum,

Boğazım çatladı hıçkırıktan,
Kurudu artık göz pınarlarım,
Yaş dökemiyorum, yerine kan ağlıyorum...
e.avina

Sort:  

Teşekkürler, olduğu kadar artık :))

YOU JUST GOT UPVOTED

Congratulations,
you just received a 16.01% upvote from @steemhq - Community Bot!

Wanna join and receive free upvotes yourself?
Vote for steemhq.witness on Steemit or directly on SteemConnect and join the Community Witness.

This service was brought to you by SteemHQ.com

Muhacir düşünceler içindeyim
Huzura hicret etmek arzusunda

öyle bir yerin hayali bile güzel..

Gecenin dördünde uykunun ortasında hangi duygular yazdırdı bilemiyorum, demekki hep hayalimdeymis :)

kimin hayalinde değil ki:)
iyi ki gecenin o saatinde yazdırmış o hangi duyguysa..

Duygusal oluşumu ve duygularımın her halini seviyorum ama tek bir sorun var, hepsi uykularıma muhalif :))

Muhacir düşünceler içindeyim,
Huzura hicret etmek arzusunda

Harika mısralar

Teşekkürler efendim bu mısraya ayrı bir şiir yakışırdı doğrusu :)

Aynen hocam bekliyoruz

Bir gecenin uykusunu daha öldürelim ne olur :)

How Cool!

You got a 29.41% upvote from @coolbot courtesy of @avina!

Help us grow, delegate today!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by avina from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

You got voted by @curationkiwi thanks to avina! This bot is managed by @KiwiBot and run by @rishi556, you can check both of them out there. To receive maximum rewards, you must be a member of @KiwiBot. To receive free upvotes for yourself (even if you are not a member) you can join the KiwiBot Discord linked here and use the command !upvote (post name) in #curationkiwi.


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

Çok teşekkür ediyorum destekleriniz için

This post has received a 1.56 % upvote from @drotto thanks to: @avina.

Congratulations @avina! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

You just received a 8.09% upvote from @honestbot, courtesy of @avina!
WaveSmall.gif

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.029
BTC 64133.95
ETH 3172.67
USDT 1.00
SBD 2.57