Sort:  

Bu düşüncenize ne kadar katılıyorum anlatamam. Odunların çıtırtıları, ateşin sesini duymak büyük huzur veriyor. Maalesef şehir yaşantısında, bu imkana sahip olmak pek kolay değil.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.033
BTC 23438.57
ETH 1843.95
USDT 1.00
SBD 3.20