Sarkis balyan eserleri

in #tr4 years ago (edited)

Merhaba Arkadaşlar,

İstanbuldan kareler gelecek yine.. 😊
Asıl adı Hamidiye olmasına rağmen daha çok Yıldız cami olarak da bilinmektedir.
İkinci Abdülhamit tarafından 1885 yılında yaptırılmıştır Camii'nin mimari ise sarkis Balyan dır.
Kısaca sarkis hakkında bilgi vermek gerekirse Osmanlı döneminde yaşamış Ermeni Balyan Mimarlar ailesinden bir üyedir.

Fotoğraf 1
IMG-20180326-WA0000.jpg

Fotoğraf 2
IMG-20180326-WA0002.jpg

Dolma Bahçe saat kulesi
Dolmabahçe Sarayı'nın girişinde bulunan bulunan Saat kulesi Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından net olmamakla birlikte 1890-1895 arasında yaptırılmıştır.Dolmabahçe Sarayın ve Hamidiye camiininde mimarlarından olan sarkis Balyan tarafından yapılmiştir.
Saat kulesi 27 metre yüksekliğindedir.

IMG-20180326-WA0005.jpg

Sort:  

fotoğraflar harika..

Teşekkürler..

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by atmzl92 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 24451.08
ETH 1981.46
USDT 1.00
SBD 3.40