HSafranbolu Evi !

in #tr4 years ago (edited)

Merhaba Arkadaslar,

Geçtiğimiz yillarda yapmiş olduğum safranbolu ziyatretinden aldiğim bir küçük ev eşyasini sizinle paylasmak istedim ve çok kisa bölge hakkinda bilgiler verecegim sizlere.

20180222_234346.jpg

Karabük iline bağlı olan Safranbolu, tarihi evleri ile Karabük ilinin turizm merkezi olmasina büyük etken olmuştur.
18.19. Yüzyilin baslarinda yapilmiş olamn evler Şu an koruma altindadir hala.
Osmanli döneminde yumurta akindan yapildiği icin de uzun süre depreme ve yikiklara karşi dayanikli olduğu söylenemektedir. Ama ne kadar doğru bilemiyorum.
Benim en çok ilğimi ceken kismi ise Evlerin tamamı bir birinin güneşini asla engellemiyor. Ve Safranbolu evlerinin camı, diğer komşu evin camına bakmıyor...

Bu kadar ince bir mimarilik örneğim hiç bir yerde görülmemiştir sanirim.. 😊😊

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by atmzl92 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.033
BTC 23373.13
ETH 1841.70
USDT 1.00
SBD 3.19