Sort:  

Güzel yermiş kardeş.

Tavsiye ederim 👍

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.033
BTC 23546.92
ETH 1872.23
USDT 1.00
SBD 3.19