You are viewing a single comment's thread from:

RE: oy gücümü nasıl takip ederim?

in #tr3 years ago

steemd.com, steemdb.com, steemnow.com adresilerinden de kullancıı adınızla takip edebilirsiniz. Ben düzenli olarak steemd.com/@kullaniciadin adresini kullanıyorum.

Coin Marketplace

STEEM 1.25
TRX 0.13
JST 0.143
BTC 60060.85
ETH 2139.07
BNB 568.55
SBD 9.53