Yollar gide gide biter

in #tr6 years ago

Yolların dili olsa da konuşsa diyorum bazen. Ne çileler yaşadı, ne çilelere şâhit oldu kim bilir... Derdini yollara anlatır kimi insan arabayı sürerken, onunla dertleşir, varacağı yere yaklaştıkça azalır sıkıntısı belki de, ferahlar yüreği...

yollar gide gide biter

şarkısı çalıyor kafamın içinde, keşke her şey bu şarkıdaki kadar kolay olsaydı da,

aldırma gönül aldırma

aldırma diyebilseydik her derde, üzüntü ve kedere...

Yollar insanların birbirine kavuşmasını sağlasa da biz kendimize yabancı kaldık. Bir sarmaşık gibi sarmışken her yanımızı mahsunluk; biz kendimizi sahte gülüşlere kaptırdık, aldattık ve mutlu sandık.

görmek istersen denizi
yukarıya çevir yüzü
deniz gibidir gökyüzü
aldırma gönül aldırma

En ufak bir darbede yere serildik, ufaldık, acizliğimize ağladık. Mutluluk herkese yakınken bize neden uzak kaldı, biz mi küstürdük ki bizden fersah fersah uzaklara gitti. Gitti de geri dönmedi halbuki bekle demişti...

bekle dedi gitti ben beklemedim o da gelmedi yâr

Belki de işin sırrı beklemekte saklıydı, biz aceleciliğimize yenildik...

ağladığın duyulmasın
aldırma gönül aldırma

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by akifane from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 67241.02
ETH 3727.25
USDT 1.00
SBD 3.77