Yeni başlangıçlara merhaba

in #tr6 years ago

image

Günün ve haftanın yorgunluğunu bu güzel manzaraya karşı uyandığınızda anca fark edebiliyorsunuz. Günlük koşuşturmalar, hayat gailesi, insanların ağız kokusu, şehrin gürültüsü, komşudan gelen matkap sesleri, yapılacak işler listesi, sorumluluklarımız, çevremizdekilerin bizden beklentileri, en önemlisi de huzursuzluk geride kalıyor bu şekilde uyanınca...

Miss gibi tertemiz havayı ciğerlerimize çekerek onlara bayramı yaşatıyoruz erkenden:)

image

Şehirdeki hızlı hayat ve debdebe bir anlık da olsa çıkıyor zihnimizden ve yavaşlıyoruz. Yavaşlamak iyidir kendi iç sesini dinlersin. Normal zamanda korna seslerinden duyamaz olduğumuz vicdanımızın sesiyle konuşur dertleşiriz.

Hayat güzel aslında, sadece bir durmak gerekiyor. Durup etrafımıza iyice bakmak ve görmek. Kendimizin farkında olmak gerekir. Bu kendimizse aynada gördüğümüz değil, sırrın ardındakini keşfetmektir...

Herkese mutlu ve huzurlu günler ve güzel başlangıçlar dilerim:)

Sort:  
Loading...

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by akifane from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.12
JST 0.031
BTC 67738.65
ETH 3810.43
USDT 1.00
SBD 3.74