Bu bahar güleceğiz en içten bir sevinçle

in #tr6 years ago

Bu bahar güleceğiz en içten bir sevinçle,
Bir melek ordan bize uzatacak elini.
Beni bırakma kalbim, kalbim sen bana söyle.
Ümitlerin en güzelini...

Ziya Osman Saba

Şair ne güzel söylemiş... Bu bahar hepimizin içinde çiçekler açsın, şarkısını söylesin minik serçeler, ağaçlardan miss gibi koku yayılsın, güneş ısıtsın buz tutan kalbimizi, yüreklere merhamet saçılsın, neşeli çocukların sesleri doldursun gök kubbeyi, ellerimiz bulutlara dokunsun, gökkuşağının yedi rengine bürünsün her şey, çirkinlikler silinsin, kötülükler yıkansın nisan yağmurlarında, iyilikler yayılsın en kuytu yerlere bile, hüzünlü gönüller ferahlasın artık...

Evet bahar evimize gönlümüze geldi hoşgeldi...😊


Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by akifane from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.033
BTC 69747.29
ETH 3747.51
USDT 1.00
SBD 3.78