Sort:  

To malo byť hlavne taký troška dôkaz toho že Bitcoin je naj investicia za posledne roky

Coin Marketplace

STEEM 0.84
TRX 0.12
JST 0.123
BTC 54228.44
SBD 7.13