เข้าพรรษา

in #thailand4 years ago

image
ทุกคนได้ทำบุญหรือยัง
วันอาสาฬหะ วันเข้าพรรษา ทุกคนได้ทำบุญหรือยังค่ะทุกคนได้กราบพ่อเเม่ พระ ครูหรือยัง เราไม่จำเป้นต้องทำบุญเป็นพันๆ เเต่เราทำให้พ่อเเม่ หรือเคารพครูบาอาจาร พ่อเเม่ พระรัตนตรัย คนที่อยู่ในกทม.หรือไม่ว่างที่จ่ะไปทำบุญ ทุกคนก็สามารถทำความดีได้น่ะค่ะ
image
เข้าพรรษานี้
เราควรงดเหล้าน่ะค่ะ ล่ะหล่อเทียนพรรษาให้เเก่วัด เพราะในสมัยเมื่อก่อน พระจ่ะไม่ออกมาบิณทะบาทได้ เพราะจ่ะเหยียบข้าวของชาวบ้าน สืบต่อกันมา งดเหล้า งดบุรี่ ดีต่อ ตับ ไต ของเราน่ะค่ะ

This photo was taken using my Canon EOS M6.

@praewa | eSteem Education Thailand

Vote Witness - @good-karma

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.07
JST 0.041
BTC 30450.30
ETH 2034.26
USDT 1.00
SBD 2.44