ทำบุญ

in #thailand4 years ago (edited)

image
เรามาทำบุญกันเถอะค่ะ
ในรูปคือคนที่กำลังหยอกน้ำเทียนลงไปในภาชนะ เพื่อจ่ะรอให้มันเเห้งจนเป็นเทียนล่ะนำมาใช่ค่ะ
การทำบุญนี้ได้ทุกวัย เเต่จ่ะพบส่วนมากใน วัยชรา
ที่มากะหลาน เเต่จะไม่ค่อยพบในวัยทำงานเราะ ไม่มีเวลาว่าง เเต่มีเวลาในการทำงาน
เราควรที่จ่ะทำบุญมากๆน่ะค่ะ จ่ะได้เสริมบุญบารมีให้เราค่ะ
image
ทุกคนควรหาเวลาว่างน่ะค่ะ
ไปทำบุญกับครอบครัว

This photo was taken using my Canon EOS M6.

@praewa | eSteem Education Thailand

Vote Witness - @good-karma

Sort:  

แท้กสุดท้ายตกตัว p นะคะ photography

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.07
JST 0.042
BTC 30355.08
ETH 2074.72
USDT 1.00
SBD 2.60