นางรำ

in #thailand4 years ago

image
นางรำ เราต้งเคารพครูบารอาจาร ในนางรำหรือพ่อเเก่ หรือนางรำทั้งหลายต้องมีครู ล่ะเคารพ ล่ะรูปนี้หมายความว่า นางรำต้องมีกลอง มีดนตรี มีการรายรำได้นั้นเอง
นางรำ
image
รูปนี้คือรูปนางรำชาย หญิง หรือ ตัวพระ กับตัวนาง กำลังรายรำอยู่ ในรูปนี้นางรำกับตัวพระ มีความสุขในการรำมากค่ะ รูปนี้ก็สื่อถึงการรำค่ะ

This photo was taken using my Canon EOS M6.

@praewa | eSteem Education Thailand

Vote Witness - @good-karma

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.07
JST 0.039
BTC 29188.06
ETH 1940.17
USDT 1.00
SBD 2.21