Green Photography Contest #คนบนดอย🌳🌲🏕️🌄

in #thai4 years ago

sr8tbv.jpg

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ ที่น่ารักทุกคน 😘😘

🏕️ ตอนนี้บนดอยฝนตกเกือบทุกวันค่ะ ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน ก็หน้าตาชื่นมื่น ปลูกข้าว ปลูกข้าวโพด ปลูกผัก ปลูกผลไม้ พอได้รับน้ำฝนก็เจริญงอกงามเขียวเต็มท้องไร่ท้องนาเลยค่ะ ตอนนี้บนดอยมองไปทางไหนก็จะเต็มไปด้วยสีเขียว บนดอยแห่งนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกร และผลผลิตทั้งหลายก็ส่งขายทั่วประเทศ โดยเฉพาะผักต่างๆ เพราะที่บนดอยแห่งนี้ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก

🏕️ สีเขียวในทางจิตวิทยา เป็นสีที่ช่วยผ่อนคลายความกังวลได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นสีที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติ ลองดูความหมายของสีเขียวโทนต่างๆ ที่ช่วยฟื้นฟู เยียวยาจิตใจผู้คนกันดีกว่าค่ะ

qb7ryw.jpg

🏕️ เขียวอมเหลือง สีเขียวใสเหมือนไม้ที่พึ่งผลิใบอ่อน สื่อถึงความหวัง พลังงาน ความกระตือรือร้น การเติบโต เหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่
🏕️ สีเขียวแอปเปิ้ล เขียวอ่อน เป็นสีที่สื่อถึงความสดชื่น การฟื้นฟู และการเติบโต
🏕️ สีเขียวใบไม้ เป็นสีที่ให้ความรู้สึกถึง ความสมดุล ความอุดมสมบูรณ์ช่วยสร้างความรู้สึกเติมเต็ม
🏕️ สีเขียวอมฟ้า อมเทา ที่ให้อารมณ์ป่าในหมอก ป่าหนาวเป็นสีที่สื่อถึงความผ่อนคลาย และความมั่นคงทางอารมณ์

แค่สีเขียวสีเดียวยังแบ่งได้เป็นหลายเฉดสี การได้มองเห็นสีเขียวๆ ของต้นไม้ ต้นหญ้า ก็ทำให้เรารู้สึกสดชื่นได้จริงๆ ค่ะ

💝💝สุดท้ายขอบคุณเพื่อนๆ ที่ยังติดตามและกดโหวตให้กันเสมอมา💝💝

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 63749.66
ETH 3419.02
USDT 1.00
SBD 2.48