Everything Nature Photography #🏕️ความสวยงามของธรรมชาติ⛅

in #thai4 years ago

s62omf.jpg

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ ที่น่ารักทุกคน 😘😘

🌼 วันนี้ขอส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดของ @thaiteam ครั้งนี้เป็นการประกวดภาพถ่าย ทุกสิ่งที่เป็นธรรมชาติ Everything Nature Photography เป็นภาพถ่าย ทุกสรรพสิ่ง ที่เรียกว่า ธรรมชาติ สรรสร้างให้โลกเรานี้สวยงาม วันนี้มาภาพเดียวแบบโดดเดี่ยวเอกา ภาพนี้ยุมองมันจะออกแนวเศร้าๆ เหงาๆ เป็นภาพยามเย็นที่ปลายดอย ถ่ายไว้นานแล้วช่วงหน้าแล้ง ช่วงหน้าแล้งดอกหญ้าพวกนี้ก็จะขึ้นเกือบเต็มพื้นที่ที่ว่าง พอดอกมันแก่จัด เวลาที่ลมพัดมาแรงๆ ก็จะพัดเอาดอกหญ้าเหล่านี้ปลิวไปตามแรงลม แล้วแต่จะไปตกตรงไหน พอได้น้ำนิดหน่อยก็จะแข่งกันงามค่ะ ถือเป็นวัชพืชที่กำจัดยากมาก แต่ส่วนมากก็จะเห็นขึ้นเยอะตามสองข้างทาง

🌼 ถึงแม้ดูเป็นวัชพืชที่ไร้ค่า ในสายตาของชาวทำไร่ ชาวสวน ต้องคอยกำจัดในช่วงก่อนเริ่มฤดูกาลเพาะปลูก ไม่งั้นหญ้าพวกนี้ก็จะแย่งปุ๋ย แย่งอาหารจากพืชที่เราปลูกไปหมด ทำให้ผลผลิตของลดลง แต่สำหรับนักท่องเที่ยวนั้นถือเป็นความงามตามธรรมชาติ ยิ่งเจอดอกหญ้าขึ้นเป็นบริเวณกว้าง ยิ่งชอบ เพราะเวลาถ่ายรูปแล้วรูปมันออกมาสวย มันก็อยู่ที่ใครจะมอง เพราะแต่ละคนก็มองไปคนละมุม

🌼 ในปัจจุบันโลกของเรามีการพัฒนาอย่างรอบด้าน ซึ่งการพัฒนาก็หนีไม่พ้นที่จะต้องมีสิ่งปลูกสร้าง ที่เพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ในหลายๆ ประเทศมีพื้นที่ป่าลดน้อยลง พื้นที่ป่าถูกแทนที่ด้วยตกรามบ้านช่อง ซึ่งมาพร้อมกับความเจริญมากมาย แต่ถึงอย่างนั้นแล้ว หลายๆ ประเทศก็ยังคงมีสภาพแวดล้อมที่ปกคลุมไปด้วยพื้นที่สีเขียว ที่เกิดจากธรรมชาติสร้างขึ้น และที่เกิดจากการที่มนุษย์เห็นคุณค่าของการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อรักษาสมดุลทางธรรมชาติเอาไว้ให้ยั่งยืน

💝💝สุดท้ายขอบคุณเพื่อนๆ ที่ยังติดตามและกดโหวตให้กันเสมอมา💝💝

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 63186.04
ETH 3392.68
USDT 1.00
SBD 2.50