ทำบุญวันเข้าพรรษา

in #thailast year

4f603d.jpg

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ

วันนี้เป็นวันเข้าพรรษา เมื่อวานเป็นวันอาสาฬหบูชา เราก็พาลูกๆ ไปวันทั้งสองวันเลยค่ะ เมื่อเช้าคนมาทำบุญวันเข้าพรรษาเยอะมาก เต็มศาลาการเปรียญเลย วันเข้าพรรษาปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พระสงฆ์นิกายเถรวาทจะจำพรรษาที่วัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลา 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 และสิ้นสุดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

09rnyy.jpg

ในอดีตสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าไม่ได้กำหนดการจำพรรษาในวันเข้าพรรษาไว้ พระสงฆ์ผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ได้เหยียบย่ำพืชผลชาวบ้านที่ปลูกไว้ในฤดูฝน สัตว์น้อยใหญ่ที่ออกหากินบนผิวดินถูกเหยีบย่ำ ชาวบ้านได้รับความเสียหาย เมื่อเรื่องนี้ทราบถึงพระพุทธเจ้า จึงเกิดการบัญญัติเรื่องวันเข้าพรรษาไว้ให้ภิกษุจำพรรษาอยู่ที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลา 3 เดือน

71pdwq.jpg

เมื่อใกล้ถึงวันเข้าพรรษา พระภิกษุสงฆ์ในอาวาสต่างๆ จะเตรียมตัวซ่อมแซมบูรณะวัด ให้พร้อมแก่การจำพรรษา เจ้าอาวสจะเป็นผู้ประกาศ วัสสูปนายิกา เกี่ยวกับการเข้าพรรษาไว้อย่างชัดเจน และหลังจากจบประกาศแล้วก็จะมีการขอขมาลาโทษกัน เพื่อให้พระสงฆ์ในวัดมีความสามัคคีกัน ตั้งแต่เกิดโควิด เพิ่งจะได้เห็นภาพประชาชนมาทำบุญเยอะมากๆ ก็วันนี้แหล่ะค่ะ ทุกคนมาด้วยความตั้งใจและศรัทธาในพระพุทธศาสนา ปกติเราก็จะใส่บาตรที่หน้าบ้านตอนเช้าทุกวัน เพราะไม่ค่อยมีเวลามาวัด ต้องไปทำงานรับจ้างแทบจะทุกวัน วันนี้ก็เป็นวันดีค่ะ ได้มาทำบุญ

Coin Marketplace

STEEM 0.61
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 56002.98
ETH 4470.74
BNB 607.63
SBD 7.17