ความทรงจำที่สวยงาม💕

in #thai3 years ago

ครั้งหนึ่ง เราเคยได้ไปเที่ยวกับครอบครัว อย่างมีความสุข รูปแรก ถ่ายกับยายและน้องสาว
IMG_20180504_135501289.jpg

ต่อมารูปที่สอง คุณแม่ของเรานั่นเอง สวยสุดด
IMG20180504130134.jpg

และสุดท้ายอยากบอกว่า อยากไปเที่ยวด้วยกันอีกแต่ยังไม่มีโอกาส รอหน่อยเน้อ

Sort:  

Congratulations @peepoo! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 70 posts. Your next target is to reach 80 posts.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @peepoo! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.75
TRX 0.09
JST 0.072
BTC 54352.73
ETH 4084.77
BNB 595.73
SBD 7.00