ความสุขสร้างได้ด้วยตัวเอง. 😊

in #thai4 years ago

ความสุข เป็นสิ่งที่สามารถสร้างได้ด้วยตัวเอง ด้วยการใช้ชีวิตอยู่กับความเป็นจริง ยอมรับกับสิ่งที่เป็นอยู่ แล้วเราต้องยอมรับมันให้ได้ พอใจกับสิ่งที่มียินดีกับสิ่งที่ได้ เพียงแค่นี้ชีวิตก็จะมีความสุขและสามารถยิ้มได้ในทุกๆวัน.

Happiness is something that can be created by yourself. By living with the reality. Admit it to what is. Then we have to accept it. Happy with what is pleased with what has been Only this life will be happy and can smile every day.
IMG_2405.JPG

Coin Marketplace

STEEM 0.71
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57303.20
ETH 4348.26
BNB 624.05
SBD 7.03