หนังสือประจำตัว แม่ เล่มที่ 1

in #thai3 years ago (edited)

CA212A2B-3221-4398-B306-545D799D96D0.jpg

จากหนังสือของ หมอมินบานเย็น

"เข็นเด็กขึ้นภูเขา

ตอน บางสิ่งที่พ่อแม่น่าจะรู้นานแล้ว"

ตอนที่ [ 1 ] เพราะอะไรการเลี้ยงลูกในยุคนี้

จึงดูยากเย็นกว่าสมัยก่อน

จริงๆแล้ว วิธีการเลี้ยงดูของคนยุคก่อน อาจจะนำมาใช้กับเด็กสมัยนี้ไม่ได้เสมอไป

เพราะว่า ...

  1. เด็กแต่ละคน ไม่เหมือนกัน : เด็กแต่ละคน มีธรรมชาติไม่เหมือนกัน ดังนั้น การเลี้ยงดูเด็กแต่ละคน คงไม่มีทางเป็นรูปแบบเดียวกันแน่ๆ

  2. เทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้ามากขึ้น : เด็กยุคอัลฟ่า ซึ่งเติบโตมาท่ามกลางเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต ได้รับความสะดวกสบายที่มีอย่างเต็มที่ จึงค่อนข้างติดสบาย

เรียนเป็นหลัก แถมแข่งกันเรียน ทำให้มีแนวโน้มไม่ค่อยเห็นอกเห็นใจคนรอบข้าง

การเลี้ยงดูที่ตามใจ ทำให้เด็กโตขึ้นมา มักจะเป็นคนที่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง ไม่ค่อยฟังเหตุผล ไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่

  1. สื่อที่เข้ามาในชีวิตและมีอิทธิพลกับเด็กยุคนี้

สมัยก่อน สื่อ ที่นำข่าวสารข้อมูลต่างๆมาถึงตัวเด็ก จะเป็นแค่ หนังสือ ทีวี วิทยุ

แต่เด็กยุคนี้ มีอินเตอร์เน็ตเป็นตัวเชื่อมโยงเขากับโลกภายนอก สื่ออย่างโซเซียลมีเดีย
เหล่านี้ มีประโยชน์ในการทำให้เราเข้าถึงข้อมูล แต่ก็ทำให้เด็กที่รับสื่อเข้ามาอย่างถาโถม จนบางครั้งมีผลกับการใช้วิต

ปัจจัยต่างๆ ทำให้การเลี้ยงดูเด็กยุคนี้ จำเป็นต้องปรับให้เหมาะสม


เด็กแต่ละคนมีธรรมชาติไม่เหมือนกัน เหมือนที่เขาบอกว่า เด็กเหมือนผ้าขาว แต่ผ้าขาวนั้น ก็มีความแตกต่างกันไป ไม่เหมือนกันสักทีเดียว


#bookreviews

Sort:  

Hi can you give me a upvote .i can give you 5 up vote .

if you want more up votes
please contact me Fb Id: 100008564616592
Gmail: [email protected]
Instagram: albart_olo
twitter : @Albart65486300

We can be more benefit By becomimg friends and keep upvote each other.

If you get this messge please contact me.

ไว้มีลูกเมื่อไหร่ จะมาถามวิธีเลี้ยงเด็กบ้าง อิอิ

เรื่องลูก ไว้ใจพี่ 555 แต่เด็ก แต่ละคน ไม่เหมือนกันเลย จริงๆนะซาญ่า

Congratulations @patchaneeya! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.09
JST 0.068
BTC 49223.85
ETH 4315.23
BNB 593.01
SBD 6.07