You are viewing a single comment's thread from:

RE: 13 ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงราย

in #thai4 years ago

เมย์ก็ภาวนาของทั้งทั้งหมดปลอดภัย และออกมาได้ในเร็ววันนี้ค่ะ
ขอบคุณสำหรับการสรุปเนื้อข่าวนี้ค่ะ

Sort:  

สรุปวันเวลา 13 ชีวิตติด #ถ้ำหลวง
เป็นวันที่ 8 /16 ชั่วโมง/58 นาที/42 วินาที

โห้ ละเอียดมากค่ะ

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19423.46
ETH 1331.52
USDT 1.00
SBD 2.44