ฝากเนื้อฝากตัวด้วยคับ

in #thai3 years ago

image

สวัดดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคน สมาชิกใหม่ครับ

ช่วยแนะนำหน่อยนะครับ

ขอบคุณครับ😘😘😘

Sort:  

ยินดีต้อนรับครับ

ยินดีต้อนรับค่ะ

สวัสดีค่ะ @nattawuthrp
ยินดีต้อนรับสู่ Thai community of Steemit ค่ะ

สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ชุมชน steemit ค่ะ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะ😊

Congratulations @nattawuthrp! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You published your First Post
You made your First Vote
You got a First Vote

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

ยินดีต้อนรับครับ

Coin Marketplace

STEEM 1.26
TRX 0.14
JST 0.146
BTC 63503.46
ETH 2299.19
BNB 550.09
SBD 8.78