กราบหลวงพ่อรวย วัดตะโก

in #thailast year

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

กราบหลวงพ่อรวย วัดตะโก คนเยอะมาก เป็นเรื่องธรรมดาช่วงวันหยุดยาว ที่คนมักจะแห่กันไปเที่ยว ทำบุญ ได้พาครอบครัวออกไปเที่ยวกัน

Sort:  

สาธุเด้อครับ ผลบุญไหนที่สำเร็จแล้ว ขอผลบุญนั้นส่งต่อให้ผมด้วยนะครับ 😁

สาธุจ้า

Coin Marketplace

STEEM 0.43
TRX 0.06
JST 0.045
BTC 39836.31
ETH 2302.00
USDT 1.00
SBD 6.65