วันที่เลขอายุเพิ่มขึ้นอีกปี

in #thai4 years ago

วันที่เลขอายุเพิ่มขึ้นอีกปี
ย้ำให้รู้ว่า .. เวลา .. ไม่เคยหยุดนิ่ง
มันเดินไปเรื่อยๆ ค่อยๆเหลือน้อยลงเรื่อยๆ
แต่ปัญหาคือ.....
เราไม่รู้เลย ว่ามันเหลือเท่าไหร่

FB_IMG_1528647667520.jpg

อยากให้ใช้ชีวิต ....
ที่จะไม่คิดกลับมาเสียดายเวลาอีก
อาจจะไม่ดีได้ทุกวัน ....
แต่ขอให้เป็นเส้นทางเดียวกับฝัน
ถึงแม้วันนี้ยังอีกไกล
แต่มันจะค่อยๆใกล้ขึ้นกว่าเมื่อวาน

#ทุกสถานที่มีความทรงจำ
#seenspace hunhin🎈

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.07
JST 0.039
BTC 29270.26
ETH 1967.39
USDT 1.00
SBD 2.38