คุณนายตื่นสายที่ปลูกไว้เริ่มฟื้นตัว

in #thai2 years ago

ogodj0.jpg

สวัสดีเพื่อนๆ ที่น่ารักทุกคนครับ ... วันนี้พักเรื่อง พืชผักสวนครัว ที่ปลูกเองบริเวณ รอบบ้านไปก่อน มาดูดอกไม้ ที่นำมาปล๔กแค่ มุมเล็กๆ มุมหนึ่ง กันในวันนี้ครับ

🖊️ ต้นคุณนายตื่นสาย ดอกไม้ที่ปลูกง่าย เพียงแค่ดึงออกมา แล้วปักลงดิน แค่นั้น มันก็สามารถรอด และเจริญเติบโตได้

bjiimz.jpg

75zn7n.jpg

🖊️ ตรงมุมตรงนี้ที่เคย นำเสนอเรื่องราว ไปแล้ว โดยใช้เสาปูนเก่า ที่ไม่ใช่แล้ว กั้นเป็นแปลงยาว ที่ปลูกต้นเกร็ดถวาย ดอกเข็มญี่ปุ่น แล้วก็คุณนายตื่นสาย

bihbls.jpg

🖊️ ทั้ง 3 ต้นนี้ นำมาปลูกพร้อมกัน โดย 2 ต้น ทั้งเกร็ดถวาย และดอกเข็มญี่ปุ่น ซื้อจากร้านต้นไม้ ส่วนคุณนายตื่นสาย เอามาจากโรงเรียนลูกชาย โดยถอดออกมาจาก กระถางที่ทาง โรงเรียนปลูกไว้

🖊️ ตอนนี้คุณนายตื่นสาย ที่นำมาปักปลูก ในแปลงแห่งนี้ มีดอกไม้ อยู่ 2 สี คือ สีบานเย็น กับสีเหลือง หวังว่าสักพัก น่าขยายพันธุ์ต่อไปเรื่อย จนเต็มแปลงนี้ครับ แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับ ขอบคุณครับ

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 20337.15
ETH 1159.12
USDT 1.00
SBD 2.95