หอยโข่งของแซบ ใครได้รองจะรู้ว่าอร่อยไม่แพ้ทะเล

in #thai2 years ago

image
image
image
พูดถึงเรื่องหอย แล้วก็อยากกินมาก
หอยปัง หอยโข่ง หอยจุ๊บ สวัสดีค่ะ เพื่อนๆ นานแวะเข้ามาโพสต์ วันนี้นึกอยากกินหอย เลยเอามาโพสต์ หอยเชอรี่หอยโข่ง เป็นหอยที่อร่อยของคนอีสาน เอามาต้มจิ้มน้ำพริกก็อร่อยค่ะ

Sort:  

You seem to be using older or Legacy version of eSteem!
Please check if you have newest version to get most out of eSteem, Android, iOS mobile app. For desktop Windows, Mac, Linux Surfer app!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.me/esteem

Oh! You make me hungry!!
Hope you are very well!

Have a nice holiday!

@kanchana, traditional food if in indonesia name is conch, high in protein, like post.

Posted using Partiko Android

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work!
Dear reader, Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.me/esteem

Congratulations @kanchana! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 5000 upvotes. Your next target is to reach 6000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.47
TRX 0.08
JST 0.061
BTC 49039.53
ETH 4180.80
BNB 567.77
SBD 6.13