ดำน้ำเกาะเต่า บอกเรื่องลาวด้วยภาพ 🌴

in #thai3 years ago (edited)

สวัสดีค่ะ พี่ๆ เพื่อนๆ ภาพเก่ามาเล่าไหม่😁 ช่วงกลับไทย เล่นน้ำแทบทุกวัน ก็มีรูปบรรยากาศใต้น้ำมาฝากค่ะ ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไง
ก็คงยีงที่เห็นในรูป น้ำใสทะเลสวย ปลาก็เยอะ

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Sort:  

How beautiful nice blue water and lovely tropical fishes !!

Like your post..beautiful

Posted using Partiko Android

Wow ..blue water.. and many fish..,

Very nice photos!
How come the photos are so clear?!
I really envy you now!! Love the sea!

Posted using Partiko iOS

Nature is beautiful

Nice pictures. And so many colorful fishes.

Coin Marketplace

STEEM 0.44
TRX 0.08
JST 0.058
BTC 48375.83
ETH 4073.04
BNB 541.56
SBD 5.73