สถานที่เที่ยว "น้ำตกเขาชะเมา-เขาวง"(Khao Chamao Waterfall Khao Cha Mao-Kho wong National Park, Rayong )

in thai •  26 days ago

สวัสดีคะทุกท่าน, Hi All Steemains,


ST-น้ำตกเขาชะเมา-27.jpg

น้ำตกเขาชะเมา อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา- เขาวง จ.ระยอง (Khao Chamao Waterfall Khao Cha Mao-Kho wong National Park, Rayong ) ซึ่งอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง มีพื้นที่รวมของ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี และอ.แกลง อ.เขาชะเมา จ.ระยองคะ ถือว่าเป็นสถานที่เที่ยวธรรมชาติที่สมบรูณ์และสวยงามากคะ

ST-น้ำตกเขาชะเมา-24.jpg

น้ำตกเขาชะเมา มีน้ำตกทั้งหมด 8 ชั้น คือ วังหนึ่ง วังมัจฉา วังมรกต วังไทรงาม ผากล้วยไม้ ช่องแคบ หกสาย และผาสูง ทาง

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ยังได้จัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติไว้คอยบริการ 2 เส้นทางคือ เส้นทางที่ 1 ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เส้นทางผ่านจุดชมวิวผามะค่าและผาตาแต้ม เส้นทางที่ 2 ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ผ่านชั้นน้ำตกวังหนึ่งและวังมัจฉา จุดเด่นของเส้นทางนี้ คือ ต้นยางยักษ์ ซึ่งเป็นต้นยางที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดระยอง มีขนาดหลายคนโอบ อายุนับร้อยปี

ST-น้ำตกเขาชะเมา-13.jpg

ST-น้ำตกเขาชะเมา-22.jpg

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง มีบริการบ้านพัก สถานที่กางเต้นท์ ร้านค้าสวัสดิการ ไว้บริการด้วยคะสนใจเข้ามาอขข้อมูลได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.00 - 16.30 น.คะ

ST-น้ำตกเขาชะเมา-04.jpg

ดูคลิปวิดีโอ "น้ำตกเขาชะเมา-เขาวง"(Khao Chamao Waterfall Khao Cha Mao-Kho wong National Park, Rayong )" ด้านล่างนี้. Watch Video Below.

ขอบคุณทุกท่านที่อ่านและสนับสนุนครับ. Thank you for reading. All your support are my biggest motivation to post !!! (Hope You Like It)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @campingkinteaw! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 800 upvotes. Your next target is to reach 900 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!