งานบุญ ทอดผ้าป่า

in #thai3 years ago

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ หลังจากที่ห่างหายไปนานหายไปกับประเพณีทอดผ้าป่า3E24DC43-128F-4123-BA12-F95AEB12BF99.jpegเรื่องจากที่บ้านอยากทำบุญให้คุณยาย ลูกหลานเลยร่วมกันทำบุญให้คุณยายค่ะ โดยเริ่มจากประเพณีเล็กๆ
31567AAE-6A45-4501-9C18-A8747E764021.jpeg
การทำบุญทอดผ้าป่า เป็นบุญที่มีอานิสงส์อันไม่มีประมาณ เพราะเป็น “มหาสังฆทาน” คือ เป็นทานที่ถวายแบบไม่เฉพาะเจาะจงแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า มีอานิสงส์มากกว่าการถวายทานแด่พระองค์เองแบบจำเพาะเจาะจงเสียอีก
CFD75E68-1A41-44FF-90C4-9C45FF85A0F9.jpeg

หากย้อนศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการทอดผ้าป่า ก็จะพบว่า เดิมทีเดียว “การทอดผ้าป่า” เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลย เพราะในยุคต้นๆ ของสมัยพุทธกาล พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้พระภิกษุรับ “คฤหบดีจีวร” หรือ “จีวรที่มีผู้ถวายโดยตรง”
1C8B1AE7-1614-4FDE-BAFE-4BD4ED0CED30.jpeg
5F8B7CD1-2BC6-4B24-91AA-2DB239EB5179.jpeg
กิจกรรมเล็กๆที่เปี่ยมไปด้วยความสุข และได้ปัจจัยร่วมกันสร้างโบสถ์วิหารแก่วัดกู่คำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Sort:  

อนุโมทนาสาธุบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะ

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.03
JST 0.028
BTC 36059.58
ETH 1236.97
USDT 1.00
SBD 3.29