You are viewing a single comment's thread from:

RE: CZY ŻYCIE JEST DOBREM NAJWYŻSZYM

in #tematygodnia3 years ago

Tekst bardzo dobry 😃 świetnie się go czyta i daje do myślenia. Pasja to świetna sprawa. Osobiście uważam, że jest to mega ważne aby mieć coś swojego.

Natomiast co do zdobywania najwyższych szczytów, to moje zdanie jest podzielone. O ile moją sympatię ma Adam Bielecki i profesjonalnie przygotowane wyprawy, tak zupełnie nie jestem w stanie zrozumieć zdobywania szczytów w stylu alpejskim.

Sort:  

dziękuję!
właśnie, dokładnie tak.
człowiek myśli: gdyby miał tę cholerna butlę, albo chociaż te chroniące gogle na oczy..

przecież, jeśli nawet to pasja jest najważniejsza, to dbając o nią:
NIE RYZYKUJ ŻYCIA!
życie jest jedyną możliwością, by móc jak najdłużej cieszyć się pasją.
chyba tylko tak to działa.

Ale z tego, co się orientuję, to Bielecki też próbował właśnie zdobyć Nange w stylu alpejskim;)

Posted using Partiko Android

Tak, wiem że bierze udział w takich wyprawach. Jednak osobiście ich nie popieram i nie rozumiem. Jak dla mnie to igranie ze śmiercią.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.027
BTC 19191.84
ETH 1046.52
USDT 1.00
SBD 2.88