You are viewing a single comment's thread from:

RE: Co ma w głowie weganin? Czyli o empatii, tolernacji, i innych fanatyzmach. [RIPOSTA]

in #tematygodnia6 years ago

Masz 3 pkty za tę ripostę ode mnie. Podobały mi się Twoje wyważone komentarze w tamtym poście, np. podanie definicji holocaustu aby wyjaśnić, że nie dotyczy on zwierząt.
Wiele określeń, których użyła autorka, nie dotyczy zwierząt i nie występuje u mich jako naturalny odruch. Mam na myśli empatię. Dyskutując na prywatnym czacie z jedną z osób zastanawialiśmy się jakąż to empatię okazuje lew gazeli, którą właśnie upolował i wisi na jej gardle.

Sort:  

lew z Twojego przykładu zabija gazelę w naturalny sposób - nie pozbawia jej godności (nie hoduje jej dla mięsa, ma szacunek dla jej życia), gazela zawsze ma szansę uciec, nie jest więziona, ani nazywana pokarmem (drób/trzoda). to, co przechodzą zwierzęta hodowlane jest dla ludzi niewyobrażalnym cierpieniem. tak wygląda ich całe życie. śmierć poprzez rozszarpanie przez dzikie koty byłaby dla nich marzeniem. przepraszam, ale to jest bardzo ograniczone porównanie.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66134.08
ETH 3556.67
USDT 1.00
SBD 3.13