[PL/ENG] Sztuczna inteligencja | Artificial intelligence

in technology •  11 months ago  (edited)

Sztuczna inteligencja

2018-rok-czyli-sztuczna-inteligencja-i-data-lakes-201223-900x900.jpg

Sztuczna inteligencja nie tylko pomoże rosnącej liczbie firm w podejmowaniu trafniejszych decyzji biznesowych przez wyodrębnianie kluczowych danych, lecz również zostanie zintegrowana z wieloma urządzeniami konsumenckimi. Tempo cyfrowej innowacji będzie coraz większe, a wszystkie myślące perspektywicznie firmy muszą przygotować się do obsługi sztucznej inteligencji, aby zachować przewagę nad konkurencją. Znaczenie integracji sztucznej inteligencji z przyszłą infrastrukturą zostało uwzględnione przez nowo utworzony „wskaźnik gotowości władz do wdrożenia sztucznej inteligencji”, który określa, czy rządy poszczególnych krajów są przygotowane do korzystania z tej technologii. Raport stawia obecnie Wielką Brytanię na pierwszym miejscu w tym zakresie w związku z silną pozycją branży nowoczesnych technologii w tym kraju oraz najlepszymi na świecie ośrodkami badań nad sztuczną inteligencją.

Sztuczna inteligencja będzie wykorzystywana w wielu sektorach, od opieki zdrowotnej, handlu i sportu aż po produkcję, logistykę i rozrywkę. W tym roku dojdzie również do znaczącego rozwoju sztucznej inteligencji, z którą można nawiązać konwersację, takiej jak popularni asystenci głosowi Siri firmy Apple i Alexa firmy Amazon. Powstaną dodatkowe kanały sprzedaży, umożliwiające robienie zakupów za pomocą poleceń głosowych. Rewolucja w zakresie sztucznej inteligencji będzie wspierana przez technologię, taką jak Intel® Nervana™ Neural Network Processors (NNP), która pozwoli na wyodrębnianie przydatnych informacji z danych za pośrednictwem uczenia maszynowego.

Roboty

sophia.png

Sophia, robot, który nie tylko wygląda jak człowiek, ale potrafi także wyrażać emocje, udowadnia, że nadeszła nowa era w dziedzinie rozwoju sztucznej inteligencji.
Aby zrozumieć Sophię, ważne jest zrozumienie jej twórcy, Davida Hansona. Jest założycielem i dyrektorem generalnym Hanson Robotics, ale nie zawsze był ważną postacią w świecie sztucznej inteligencji.
Hanson faktycznie otrzymał BFA w filmie. Pracował dla Walta Disneya jako "Imagineer", tworząc rzeźby i zrobotyzowane technologie dla parków rozrywki, a następnie otrzymał tytuł doktora. w badaniach estetycznych. W 2005 roku był współautorem pracy naukowej, która przedstawiała jego wizję przyszłości robotyki.

Sophia ma trzy różne systemy sterowania, według Goertzela: Edytor czasu, Zaawansowany system czatu i OpenCog. Timeline Editor to proste oprogramowanie do skryptowania. Zaawansowany system czatu pozwala Sophii wychwycić i odpowiedzieć na kluczowe słowa i frazy. A OpenCog uzasadnia odpowiedzi Sophii na podstawie doświadczenia i rozumowania. To jest system, który mają nadzieję kiedyś przekształcić się w AGI.

Firma uważa, że ich produkty przydadzą się głównie w parkach rozrywki, choć planują tworzenie robotów przeznaczonych do opieki nad np. dziećmi specjalnej troski czy pomagających przy zakupach. Jak dodaje Hanson, ich roboty mogłyby też pracować w służbie zdrowia, edukacji, działać jako terapeuci czy pomoc techniczna.

A jakie ambicje ma Sophia ? W wywiadzie, którego udziela CNBC, robot twierdzi, że chciałby założyć rodzinę, a zapytany o chęć zniszczenia ludzkości, odpowiada twierdząco.

Rzeczywistość wirtualna

5-1024x682.jpg

Rzeczywistość wirtualna (VR) to technologia, która jest dostępna od kilku lat, ale w końcu zaczęto wykorzystywać ją w szerszym zakresie dzięki udoskonalonym rozwiązaniom sprzętowym i malejącym kosztom. Dostępna za pośrednictwem wyświetlacza przeziernego (HMD) rzeczywistość wirtualna jest obecnie głównie łączona z sektorem gier komputerowych. Ma ona jednak wiele innych potencjalnych zastosowań, np. szkolenia, we wszystkich sektorach. Przewiduje się, że w 2018 roku technologia ta znacząco rozwinie się w świecie sportu.

Rzeczywistość wirtualna to już nie tylko narzędzie treningowe zawodowych sportowców. Kibicom umożliwia ona dostęp do zakulisowego treningu ich ulubionych zespołów. Dodatkowo za pomocą tej technologii kibice mogą uatrakcyjnić sobie transmisję sportową w domu. Intel® True VR zmienia sposób śledzenia zawodów sportowych przez rejestrowanie każdego zagrania pod wieloma kątami i umożliwianie kibicom oglądania powtórek poszczególnych akcji z wybranej perspektywy.

Najbardziej wydajne systemy VR wymagają połączenia z komputerem, ale wprowadzenie sieci 5G pozwoli na bezprzewodowe korzystanie z rzeczywistości wirtualnej. Producenci słuchawek, tacy jak HTC, wykorzystują już technologię Intel® Wireless Gigabit w słuchawkach, które gwarantują użytkownikom pełną swobodę ruchów.

Rzeczywistość rozszerzona

rozszerzona-rzeczywistosc-pokemon-go-ingress-google-play-gry.jpg

W poprzednich latach rzeczywistość rozszerzona (AR) była zaliczana do rzeczywistości wirtualnej, lecz te dwie technologie coraz bardziej się różnią. Rzeczywistość rozszerzona obejmuje nakładanie grafiki komputerowej na rzeczywisty widok, a szaleństwo związane z grą Pokémon Go i dodawaniem filtrów do twarzy na portalu społecznościowym Snapchat pozwoliło jej na dotarcie do szerszego grona odbiorców.

Sprzedawcy, tacy jak Ikea, zaczęli opracowywać aplikacje AR, które pokazują klientom, jak wyglądałyby poszczególne produkty w ich własnych domach. Technologia ta uatrakcyjnia również różne transmisje sportowe, umożliwiając kibicom nałożenie na twarz wirtualnej farby za pomocą filtra w kamerze czy wygenerowanie interaktywnej okładki programu meczowego. Trendy te utrzymają się na rynku, ponieważ rzeczywistość rozszerzona jest niezwykle popularna z powodu integracji z mediami społecznościowymi.

Prywatność i bezpieczeństwo w epoce cyfrowej

internet-security-world-lock.jpg

W miarę, jak rewolucja cyfrowa przeobraża branżę za branżą, klienci stają się coraz bardziej świadomi rosnącej liczby danych zbieranych przez używane produkty i usługi oraz łatwości, z jaką informacje te mogą zostać przechwycone. W rezultacie oczekują oni wyższego poziomu bezpieczeństwa niż kiedykolwiek wcześniej oraz zapewnienia, że ich dane są przechowywane w bezpieczny sposób przez firmy, którym je udostępniają. Oznacza to, że poszczególne firmy znalazły się pod rosnącą presją związaną z zagwarantowaniem bezpieczeństwa danych klientów. Przedsiębiorstwa muszą również zmierzyć się z wyzwaniem w zakresie zapewnienia zgodności z nowymi przepisami, takimi jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

Dążenie do coraz większego cyberbezpieczeństwa spowoduje odchodzenie od tradycyjnych haseł na rzecz uwierzytelniania wieloskładnikowego i metod biometrycznych, w tym do skanowania tęczówki i rozpoznawania twarzy. Możliwe również, że w tym roku firmy zastąpią zabezpieczenia wyłącznie programowe zabezpieczeniami wspomaganymi sprzętowo.Artificial intelligence

ThinkstockPhotos-859761634-1280x578.jpg

Artificial intelligence will not only help the growing number of companies to make better business decisions by extracting key data, but it will also be integrated with many consumer devices. The pace of digital innovation will be growing, and all forward-looking companies need to prepare to support artificial intelligence in order to preserve the competitive edge. The importance of integration of artificial intelligence with future infrastructure has been taken into account by the newly created "indicator of readiness of authorities to implement artificial intelligence", which determines whether the governments of individual countries are prepared to use this technology. The report now puts Great Britain in the first place in this regard due to the strong position of the modern technology industry in this country and the world's best research centers for artificial intelligence.

Artificial intelligence will be used in many sectors, from health care, trade and sport to production, logistics and entertainment. This year there will also be a significant development of artificial intelligence with which you can start a conversation, such as the popular Siri voice assistants from Apple and Alex from Amazon. Additional sales channels will be created, allowing shopping to be made using voice commands. The Artificial Intelligence revolution will be supported by technology such as Intel® Nervana ™ Neural Network Processors (NNP) that will extract useful information from data through machine learning.

Robots

Sophia, a robot who not only looks like a human, but can also express emotions, proves that a new era in the development of artificial intelligence has arrived.
To understand Sophia, it is important to understand its creator, David Hanson. He is the founder and CEO of Hanson Robotics, but he was not always an important figure in the world of artificial intelligence.
Hanson actually received BFA in the film. He worked for Walt Disney as "Imagineer", creating sculptures and robotic technologies for theme parks, and then received a PhD. in aesthetic research. In 2005 he was a co-author of scientific work, which presented his vision of the future of robotics.

Sophia has three different control systems, according to Goertzela: Time Editor, Advanced chat system and OpenCog. Timeline Editor is a simple scripting software. An advanced chat system allows Sophia to capture and answer key words and phrases. And OpenCog justifies Sophia's answers based on experience and reasoning. This is a system that they hope to change into AGI sometime.

The company believes that their products will be useful mainly in amusement parks, although they plan to create robots designed to care for eg special needs children or assisting with shopping. As Hanson adds, their robots could also work in health care, education, act as therapists or technical help.

And what is Sophia's ambition? In an interview given by CNBC, the robot claims that he would like to start a family, and when asked about the will to destroy humanity, he answers in the affirmative.

Virtual reality

Virtual reality (VR) is a technology that has been available for several years, but in the end it began to be used in a wider scope thanks to improved hardware solutions and decreasing costs. The virtual reality is now available via the translucent display (HMD), which is mainly connected to the computer games sector. However, it has many other potential applications, e.g. training, in all sectors. It is anticipated that in 2018 this technology will significantly develop in the world of sport.

Virtual reality is no longer just a training tool for professional athletes. The fans allow access to the behind-the-scenes training of their favorite teams. In addition, with the help of this technology, fans can enhance their sports coverage at home. Intel® True VR changes the way sports events are tracked by recording each play at multiple angles and allowing fans to view replays of individual actions from a selected perspective.

The most efficient VR systems require connection to a computer, but the introduction of a 5G network will allow wireless use of virtual reality. Headset manufacturers, such as HTC, already use Intel® Wireless Gigabit technology in their headsets, which guarantee users complete freedom of movement.

Augmented reality

In previous years, augmented reality (AR) was included in virtual reality, but these two technologies are increasingly different. The augmented reality involves applying computer graphics to the actual view, and the madness associated with the Pokémon Go game and the addition of face filters on the social networking site Snapchat allowed her to reach a wider audience.

Sellers such as Ikea began developing AR applications that show customers how individual products would look in their own homes. This technology also makes various sports broadcasts more attractive, enabling fans to put virtual paint on the face using a filter in the camera or to generate an interactive cover of the match program. These trends will remain on the market, because augmented reality is extremely popular because of integration with social media.

Privacy and security in the digital age

As the digital revolution turns the industry behind the industry, customers are becoming more and more aware of the growing amount of data collected by the products and services used and the ease with which this information can be captured. As a result, they expect a higher level of security than ever before and ensure that their data is stored securely by the companies to which they provide it. This means that individual companies have been under increasing pressure related to guaranteeing the security of customer data. Enterprises must also face the challenge of complying with new regulations, such as the General Data Protection Regulation (GDPR).

The pursuit of increasing cyber security will lead to the departure of traditional passwords for multi-factor authentication and biometrics, including iris scanning and face recognition. It is also possible that this year companies will only replace software-only security with hardware-backed security.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!