Left Side of Artificial Intelligence (AI) | Mặt trái của trí tuệ nhân tạo (AI)

in #technology4 years ago

In the context of a rapidly evolving information technology era, we have achieved great success in this area and it is widely applied in many different fields. One of the most powerful sectors of information technology is AI. The development of AI technology has helped people in many issues from life, culture - society to economics, politics, ...
Trong bối cảnh thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực này và nó được áp dụng rộng rãi ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, một trong những nghành được phát triển mạnh mẽ nhất của công nghệ thông tin đó là nghành trí tuệ nhân tạo (AI). Việc phát triển công nghệ AI đã giúp ích cho con người trong nhiều vấn đề từ đời sống, văn hóa – xã hội cho đến kinh tế, chính trị, …


But besides the huge benefits AI brings, we need to be care and careful about the downside of this AI technology. When considering this issue, researchers, experts think that two scenarios are very likely to occur.
Nhưng bên cạnh những lợi ích to lớn mà AI đem lại, chúng ta cần quan tâm và thận trọng đối với mặt trái của công nghệ AI này. Khi xem xét vấn đề này, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia nghĩ rằng hai kịch bản rất có thể xảy ra.


AI is programmed to do something destructive: Autonomous weapons are artificial intelligence systems programmed to kill. If caught in the hands of bad guys, these weapons can easily cause massive casualties. Putting it in an arms race could inadvertently lead to a great loss of war.
It can be said that AI is helping to speed up the development of automated killings around the world, revealing more dangerous threats than nuclear weapons.
AI được lập trình để làm điều gì đó tàn phá: Vũ khí tự trị là hệ thống trí tuệ nhân tạo được lập trình để giết chóc. Nếu rơi vào tay những kẻ xấu, những vũ khí này có thể dễ dàng gây ra thương vong lớn. Nếu đem nó vào một cuộc chạy đua vũ trang bằng tay có thể vô tình dẫn đến một cuộc chiến tranh gây tổn thất lớn.
Có thể nói AI đang giúp đẩy nhanh quá trình phát triển các vũ khí tự động giết người trên thế giới, bộc lộ những mối đe dọa còn nguy hiểm hơn cả vũ khí hạt nhân.


AI is programmed to do something profitable, but it follows a destructive approach to achieving its purpose: This can happen whenever we do not completely align the items AI's with us.
Researchers from the University of Cambridge, Oxford, Yale and the Open-AI organization sponsored by Elon Musk conducted a report titled "Using artificial intelligence for evil," which warned of the dangers. It can happen when bad guys take advantage of the advancement of AI technology.
AI được lập trình để làm điều gì đó có lợi, nhưng nó thực hiện theo một phương pháp phá hoại để đạt được mục đích của nó: Điều này có thể xảy ra bất cứ khi nào chúng ta không hoàn toàn sắp xếp đúng các mục tiêu của AI với ta.
các nhà nghiên cứu từ đại học Cambridge, Oxford, Yale và tổ chức Open-AI do Elon Musk tài trợ đã thực hiện báo cáo có tên là “Sử dụng trí tuệ nhân tạo vào việc ác”, trong đó có cảnh báo những nguy hiểm có thể xảy ra khi kẻ xấu lợi dụng sự tiến bộ của công nghệ AI.


The examples given by this report are: AI cars can cause traffic accidents when receiving false signals, AI drones can be controlled to perform unexpected attacks, or hackers can execute network attacks with AI without much effort as when there is no AI.
Những ví dụ mà báo cáo này đưa ra là: Xe tự vận hành bằng AI có thể gây tai nạn giao thông khi nhận tín hiệu giả, máy bay không người lái chạy bằng AI có thể bị điều khiển để thực hiện các cuộc tấn công bất ngờ, hoặc các hacker có thể thực hiện các cuộc tấn công mạng bằng AI mà không cần nhiều công sức lao động như khi không có AI.

Sort:  

YOu should learn how to use busy.org to get a free vote.

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.07
JST 0.035
BTC 24561.53
ETH 1964.42
USDT 1.00
SBD 3.39