Ang mga Patay, Puede pa Bang Mabuhay Muli?

in teardrops •  last year

_20180413_191631.jpg
Ano sa palagay niyo makikita pa ba ang mga patay na mahal natin sa buhay? Ang opinion ng mga iba ay imposible, maari at oo. Ang sagot ng Bibliya ay posible na magkakaroon ng pagkabuhay muli. (Gawa 24:15)
_20180302_134915.jpg
Oo dahil ang Diyos ang siyang nagbigay ng buhay sa ating lahat. (Awit 36:9) Kaya tiyak na kaya niyang ibalik ang buhay ng isang namatay.
Isa pa na patotoo na posibleng mabuhay muli ang patay ay sa Bibliya may 9 na nakarekord na mga taong nabuhay muli dito sa lupa. Ang ilan ay kamamatay ng buhaying muli at may isa na apat na araw ng nakalibing!(Juan 11:39-44)
Ang Diyos na Jehova ay nasasabik siyang buhayin muli at makitang muli sa lupa Ang mga taong nasa ala-ala niya.(Job 14:14-15)
Sa kaalamang ito ay hindi dapat na matakot tayo sa kamatayan. At makakayanan natin ang pagkamatay ng mga mahal natin sa buhay dahil sa pag-asang pagkabuhay-muli.
Maraming salamat po!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Magandang pagpapatotoo ito dahil hango sa Bibliya. Ang mga milagro noon ng pagkabuhay muli ay sulyap lamang sa mga marami pang mabubuhay muli sa hinaharap.

·

Tama. Taga saanka kapatid?

·
·

Pangasinan sis. Marami tayong jw dito sa Steemit.