Hari Keluarga kelab Badminton

in #teammalaysia6 years ago

IMG_3256.JPG

Hari keluarga "OTAI Smasher" yang di adakan di salah satu kawasan dusun di Kuala Langat. Semua keluarga menyertai hari keluarga yang julung-julung kali diadakan. Pada hari keluarga ini dapat dilihat keakraban dan silaturahim yang begitu erat di antara keluarga. Setelah sekian lama menyertai kelab badminton ini , saya dapat rasakan satu perhubungan yang tidak dapat di ungkapkan.

IMG_3338.JPG

Berbagai acara di dapat di lakulan semasa hari keluarga ini diantaranya membakar makanan laut, satay , kambing , ayam dan macam-macam lagi. Salah satu masakan yang paling tidak dilupakan iaitu kepak ayam sabah . Di sini juga kami menghabiskan masa dengan mencari durian, rambutan, langsat dan lain-lain lagi. Makanan yang di bawa oleh setiap keluarga juga sungguh sedap dan menyelerakan. Kami juga tidak melepaskan peluang untuk bermandi-manda di sungai yang berada berdekatan dengan tempat kami. Setelah penat bermandi manda kami makan bersama-sama sambil bergelak ketawa. Acara dari pagi hingga petang ini lansung tidak terasa masa telah berlalu begitu pantas kerana di bayangi dengan keseronokan dan kegembiraan .

IMG_3341.JPG

remark.jpg

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by riesaxon from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @riesaxon! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 61420.98
ETH 3276.21
USDT 1.00
SBD 2.47