You are viewing a single comment's thread from:

RE: คาเฟ่สุดชิคใจกลางเมืองเชียงราย

in #tasteemlast year

ร้านน่ารักคะ แมวบนโต๊ะตุ๊กตาหรือของจริงคะ

Sort:  

ตุ๊กตาค่ะ ตอนแรกเอก็ตกใจ ไม่กล้าจับ กลัวน้องตื่น55555

Posted using Partiko Android