Sort:  

Trời, hôm đi ăn bánh tráng cuốn cũng là nó đi ăn với chị đó, hôm đó 2 đứa đều hết tiền nên canh me gọi món chớ không sợ bị lố nữa chứ =)))

tại vào đó mải chơi, bị thag taxi nó nói lừa nữa bảo ở đó k có gì ăn ngon đâu thế là nó dẫn đến chỗ ăn ở đâu đâu chả ngon gì :))

Lần sau vô lại SG nhớ thử ăn nhe, trước khi vô nói chị để chị list cho một danh sách mấy chỗ ăn ngon tại SG =)))

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 23457.82
ETH 1678.94
USDT 1.00
SBD 2.64