You are viewing a single comment's thread from:

RE: Bánh Tráng Cuốn Bà Bắc - Quận 4

in #tasteem4 years ago

#tasteem-curation
Tasteem luôn tìm kiếm các bài viết có nội dung và chất lượng cao để nhận phần thưởng của chương trình. Xin chúc mừng bạn đã được chọn nhận phần thưởng với bài viết tuyệt vời này. Sẽ có một upvote với phần thưởng cao hơn sẽ được trao đến bạn trong giây lát.
Xin cảm ơn bạn đã quan tâm và dành thời gian tham gia với cuộc thi của chúng tôi.
(lần sau bạn nhớ kèm link của nguồn ảnh nha!)
@ngocbich – Tasteemvn supporter.

Sort:  

Dạ em cám ơn chị lắm lắm, lần sau em sẽ để ý hơn nữa =)))

không có gì, bài của bạn chất lượng nên xứng đáng được nhận vote mà, chỉ cần lưu ý nhỏ vậy là được!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 22723.71
ETH 1552.56
USDT 1.00
SBD 2.46